Za gostinski in turistični sektor na voljo med 900 in 9.999 EUR / podjetje

SPIRIT Slovenija, javna agencija najavlja, da bo predvidoma v ponedeljek 12. 4. 2021 odprla prijavni obrazec za oddajo vloge na Javni poziv za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije.

Posamezno podjetje lahko pridobi med 900 EUR in 9.999 EUR. (Več.)

POMEMBNO : Pridobite / pripravite digitalno potrdilo oz. se dogovorite na eVem ali SPOT točki za oddajo.

Upravičenci so :

 • MSP podjetja, gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki in zadruge s področja gostinstva in turizma (podrobnosti v javnem pozivu).
 • Na dan 12.3.2020 so glavno dejavnost opravljali v eni izmed:
 • I 55 Gostinske nastanitvene dejavnosti (vključujoč vse poddejavnosti pod I 55)
 • I 56 Dejavnost strežbe jedi in pijač (vključujoč vse poddejavnosti pod I 56),
 • N 79.110 Dejavnost potovalnih agencij,
 • N 79.120 Dejavnost organizatorjev potovanj,
 • N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
 • R 90.010 Umetniško uprizarjanje,
 • R 90.020 Spremljaj. dej. za umetniško uprizarjanje.
 • Prijavitelj nima neplačanih zapadlih finančnih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ (v višini 50 eurov ali večna dan oddaje vloge) ter ne sme imeti nepredloženih obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjega leta do dne oddaje vloge.
 • Prejemniki pomoči po javnem pozivu za sofinanciranje obratovalnih stroškov podjetjem v gostinstvu in turizmu v času epidemije covid-19, objavljenem dne 16.11.2020, niso upravičeni do sofinanciranja po tem javnem pozivu.
 • So imeli na dan 12.3.2020 vsaj enega zaposlenega oz samozaposlenega in vsaj enega zaposlenega oz samozaposlenega na dan oddaje vloge.


Vlogo se lahko odda zgolj elektronsko --> TUKAJ. Za oddajo potrebujete digitalno potrdilo.


Ali veste ? --> Vprašajte preko VIBER klepetalnika


Natisni   E-naslov